«Автомобиль көлігітуралы» 2003 жылғы 4 шілдедегіҚазақстанРеспубликасыЗаңының 14-бабы 1-тармағының 5) тармақшасынасәйкесҚостанайоблыстықмәслихатыШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

  1. Қостанайоблыстықмәслихатының«Әлеуметтікмаңызы бар қатынастардыңтізбесінайқындаутуралы» 2018 жылғы 2 ақпандағы № 229 шешіміне (2018 жылғы 22 ақпандаҚазақстанРеспубликасынормативтікқұқықтықактілерініңэталондықбақылаубанкіндежарияланған,нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттіктіркеутізілімінде № 7518 болыптіркелген) мынадайтолықтыруенгізілсін:

көрсетілгеншешімніңқосымшасында:

Әлеуметтікмаңызы бар қатынастардыңтізбесімынадаймазмұндағыреттікнөмірі4-жолмен толықтырылсын:

«

4 Жітіқара – Пригородный (ауданішілік)

».

  1. Осы шешімалғашқыресмижарияланғанкүніненкейінкүнтізбелік он күнөткенсоңқолданысқаенгізіледі.